Bezpečnost dětí v prostředí moderních komunikačních technologií

14. 5. 2010

V rámci svého doktorského studia jsem se zúčastnila konference Slunečnice, která byla pořádána Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava a konala se v listopadu 2009 v beskydské Čeladné. Kolega Jakub Malý mi pomohl s napsáním článku, který vám tímto s jeho souhlasem v plném znění předkládám.

V dnešní době se s Internetem a mobilním telefonem seznamují velmi malé děti. Ačkoli první krůčky podnikají většinou pod dohledem svých rodičů, brzy je v mnoha oblastech předčí, jelikož dospělí mnohdy s rychlým rozvojem nestíhají držet krok a často si chodí k dětem pro radu. Děti se v prostředí moderních komunikačních technologií pohybují zcela samostatně a většinou bez dohledu dospělého. Vzhledem k jejich věku i nevědomosti a bez ohledu na jejich specifické potřeby na ně všude číhá mnoho nástrah, o jejichž existenci často nemají ponětí ani dospělí. Tento příspěvek předkládá přehled toho, čím jsou děti při používání Internetu nebo mobilního telefonu ohroženy a jak se při používání takových zařízení chovají. Seznamuje také s různými způsoby jak chránit ty nejmenší i jak samy sebe mohou chránit ti starší.

Úvod

Ve Všeobecné deklaraci lidských práv je uvedeno, že "mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc". Veškerá práva dětí pak stanovuje mezinárodní Úmluva o právech dítěte, podle které se téměř všechny státy světa zavazují děti chránit, protože ony samy to nedokáží. Jak ale chránit děti v prostředí moderních komunikačních technologií, jak je ubránit před všemi hrozbami virtuálního prostředí, ve kterém se tak rády pohybují?

Hlavní hrozbou pro všechny děti bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního postižení je Internet, který může být, stejně jako oheň, dobrým sluhou, ale zlým pánem. Internetové prostředí je vesměs anonymní, čehož využívají osoby s nejrůznějším zaměřením ke svým činnostem. Samotným dětem se dostávají do rukou mocné komunikační nástroje, o jejichž vlivu často nemají tušení ani dospělí. Vzhledem k neustálému vývoji a rozšiřování Internetu je nutností především prevence a povědomí o možných rizicích plynoucích z jeho používání.

Co děti ohrožuje?

Děti se mohou na Internetu setkat s webovými stránkami obsahujícími nevhodný nebo dokonce nezákonný obsah, například pornografii a prostituci (a to i dětskou), rasismus, šíření drog, sebepoškozování nebo týrání zvířat. Takový obsah může na dětech zanechat trvalé psychické následky. Ještě větší hrozbu pro ně v tomto prostředí představují anonymní uživatelé různých služeb, kteří s nimi mohou v prostředí chatu nebo prostřednictvím jiných komunikačních nástrojů v reálném čase komunikovat a navádět je k nejrůznější činnosti. Jednou z nejnebezpečnějších je grooming, což je jednání, při kterém se dospělá osoba snaží získat důvěru dětí s cílem dosáhnout osobního setkání, na kterém dítěti ukazuje pornografické obrázky nebo ho může pohlavně zneužít.

Nejčastější nebezpečnou činností, se kterou se děti setkávají nejen na Internetu, ale také při používání mobilního telefonu, je šikana. V prostředí moderních komunikačních zařízení je často nazývána kyberšikana (cyberbullying). Nejčastěji představuje posílání výhružných zpráv, fotografií nebo videí oběti nebo jiným vrstevníkům, jednou z forem je také vytváření webových stránek – vše s cílem oběť poškodit. Jedním z možných způsobů je Happy Slapping. Jedná se o videonahrávku, většinou pořízenou pomocí mobilního telefonu, ve které jsou zaznamenány útoky na oběť. Nahrávka je pak šířena mobilními telefony nebo umístěna na Internet – na Facebook, Youtube atd. K útokům na oběť bývá využíváno elektronické zařízení jiného uživatele, což pak poškozuje oba zúčastněné. Takové jednání se nazývá cyberstalking. Kyberšikana se obtížně kontroluje, útočník může být anonymní a má možnost oběť takto šikanovat bez ohledu na čas nebo místo. Obětí takového agresora se stávají děti, které se nemohou bránit a většinou jsou nějakým způsobem znevýhodněny.

Jak se děti na Internetu chovají?

S Internetem se v současné době děti seznamují již v raném věku, mnoho z nich se s ním poprvé setká už před nástupem do základní školy. První krůčky většinou udělají pod dohledem dospělých, ale jak se chovají, když již s počítačem pracují zcela samostatně a často bez dohledu dospělé osoby?

Děti ve věku 10 – 11 let

Výsledky průzkumu provedeného v lednu roku 2009 ukazují hlavní důvody, proč děti ve věku 10 – 11 let věku využívají Internet:

 • 93% – internetové hry
 • 88% – e-mail
 • 80% – vyhledávání informací
 • 69% – komunikátory
 • 47% – prohlížení videa
 • 47% – diskusní skupiny, chaty, IM
 • 21% – stahování videa

Podle téhož průzkumu se děti z této věkové kategorie dopouštějí také následující rizikové činnosti na Internetu:

 • 20% – nesdělí rodičům, že objevili obsah, který je vyděsil
 • 10% – uveřejní osobní údaje (věk, telefonní číslo, adresa)
 • 10% – sdílí osobní fotky či video
 • 1% – osobně se setkávají s lidmi, se kterými se seznámili přes Internet

S ohledem na komunikaci prostřednictvím Internetu jsou procentuální podíly v této skupině následující:

 • 70% – komunikace se spolužáky
 • 62% – komunikace s rodinnými příslušníky
 • 13% – komunikace s virtuálními osobami, které nikdy osobně nepotkali
 • 5% – komunikace s doporučenými lidmi, které ale osobně neznají

Mládež ve věku 12 - 17 let

Podle průzkumu provedeného na počátku roku 2009 mají téměř všichni ve věkové skupině 12 – 17 let vlastní mobilní telefon a používají Internet, většinou doma nebo ve škole. Jak ale s těmito komunikačními nástroji zacházejí a jaké mají povědomí o nebezpečích?

Mládež ve věku 12 – 17 let využívá Internet odlišně, než předchozí skupina. Uvedeme, jaké jsou důvody používání Internetu touto věkovou skupinou:

 • 83% – e-mail
 • 83% – komunikátory
 • 81% – vyhledávání informací
 • 77% – prohlížení videa
 • 47% – výměna hudby a videa
 • 45% – internetové hry
 • 39% – diskusní skupiny, chaty, IRC
 • 23% – seznamovací servery

Osobě, se kterou se dítě seznámilo na Internetu, poskytlo:

 • 76% – svou fotografii,
 • 68% – svou e-mailovou adresu,
 • 55% – své telefonní číslo,

to vše většinou opakovaně. Adresu bydliště poskytlo pouze 15% dotázaných a většina z nich pouze jednou. Znepokojivá je však informace o tom, že čím je mladý člověk starší, tím méně obezřetný v prostředí Internetu je.

Celkem 67% dotázaných dostalo od nějaké osoby, se kterou se seznámilo na Internetu, nabídku na osobní setkání. Jen 25% dětí takovou zkušenost nemá. Z těch, kteří odpověděli kladně, na schůzku šlo 56% dotázaných, z nichž celých 73% bez jakéhokoli doprovodu. Více než polovina z nich o schůzce říká jen kamarádům nebo sourozencům.

Ochrana dětí v prostředí Internetu

Gramotnost dětí a mládeže v oblasti používání Internetu a mobilních telefonů je potřeba zvyšovat. Toto břemeno leží především na rodičích a učitelích, kteří by měli vzdělávat v uvedené oblasti především sami sebe, měli by si možná rizika uvědomit a své znalosti předat dětem. Vysvětlit dětem srozumitelně celou problematiku, aby měly představu, s čím se mohou setkat a jak mají v dané situaci reagovat, je v této oblasti jejich hlavním úkolem.

Základem ochrany dětí v prostředí Internetu by měla být vzájemná důvěra mezi dítětem a rodičem či učitelem. Dítě musí samo vědět, jak se v nevhodné situaci zachovat a když si neví rady, nesmí mít obavu obrátit se s žádostí o pomoc na někoho dospělého. Dospělí pak musí v rozumné míře v závislosti na věku dětí kontrolovat jejich aktivity, ale pouze do takové míry, aby dítě nemělo pocit, že je pod neustálým dohledem. Mládež bude na takovou kontrolu více citlivá, ale podle výše zmíněných průzkumů je také více ohrožená.

Pro vysvětlení problematiky těm nejmenším pomohou různé výukové materiály, pracovní sešity a příručky. Jejich první kroky na Internetu by pochopitelně vždy měla doprovázet neustálá přítomnost dospělé osoby.

Technologická ochrana

Jednou z možností jak chránit starší děti je omezit jim přístup do nežádoucího prostředí. Rodičům může v takové činnosti pomoci takzvaná Rodičovská kontrola (Parental Control), pomocí které mohou sledovat, jak se jejich dítě chová při používání počítače a některé jeho aktivity zakázat. Tato kontrola je přímo zahrnuta v některých moderních operačních systémech rodiny Windows (Windows Vista, Windows 7). Je to jedna, nikoli však jediná možnost.

Další možností jak mohou rodiče své děti chránit je využití programů sloužících k omezení přístupu na počítač a web (např. KidsWatch, Easy Website Blocker). Tyto programy dokáží filtrovat webové stránky podle obsahu a také zamezit přístup na ty stránky, které se nacházejí na tzv. černé listině. Většina těchto programů umožňuje vlastní nastavení přístupu, což znamená, že rodiče sami mohou určit, které stránky se jejich dětem zobrazí a které ne. Některé programy umožňují také monitorování probíhající činnosti a pořizování záznamů aktivit.

Zajímavou alternativou je také použití rozšíření pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox s názvem KidZui Extension, které přizpůsobí tento prohlížeč dětem. Instalací tohoto rozšíření budou aktivovány prvky umožňující bezpečné prohlížení Internetu pro děti, tedy pouze stránek s bezpečným obsahem a navíc pouze s obsahem určeným pro děti. Navíc toto rozšíření blokuje některé nežádoucí funkce jako je například stahování souborů nebo otevírání dalších aplikací.

Další možnosti ochrany

Děti, které se v prostředí Internetu pohybují samostatně, mají mnoho možností, jak se vypořádat s obsahem nebo aktivitami, které je děsí nebo o kterých si myslí, že jsou nevhodné. Pro nahlášení nelegálního nebo nevhodného obsahu mohou starší d i dospělí využít formuláře na stránkách Internet Hotline nebo na webu Horkálinka.cz provozovaná projektem Saferinternet.cz. Internet Hotline je provozována Nadací Naše dítě a jen v červnu letošního roku, tj. roku 2009, přijala 279 hlášení, z nichž 61 předala Policii ČR a 54 zahraničním linkám. Čtvrtina přijatých hlášení v tomto měsíci se týkala dětské pornografie.

Při problémech se šikanou nebo kyberšikanou najdou děti i dospělí rady na Internetu – problematikou se zabývá například Občanské sdružení proti šikaně, Společenství proti šikaně nebo Protišikaně.cz projektu Saferinternet.cz. Při potřebě přímé pomoci se mohou obrátit na odborníky prostřednictvím formuláře na stránkách projektu Minimalizace šikany provozovaný Nadací O2.

Okamžitou radu dětem poskytnou linky bezpečí a důvěry, z nichž nejznámější je telefonická Linka bezpečí provozovaná Sdružením Linka bezpečí. Má i svou internetovou verzi Linka bezpečí online (www.pomoconline.cz nebo www.internethelpline.cz) a děti jí mohou kontaktovat e-mailem nebo přes chat.

O bezpečnost dětí na Internetu se snaží například také iDnes.cz prostřednictvím portálu Alík, který je určen především dětem od předškolního věku až do 13 let. Ty zde najdou rozličné služby na jednom místě a pro rodiče je zde záruka nezávadnosti obsahu a dokonce i kontrola webových stránek, jejichž adresu vložili uživatelé. Naopak sociální síť Facebook neumožňuje kvůli možnému riziku registraci osob mladších 13 let.Komentáře

 1. Hlavní strana
 2. Blog
 3. 2010 - květen
 4. Bezpečnost dětí v prostředí moderních komunikačních technologií